Nawigacja
Reklama
BIP

Statystyki reklamowe
Aktualnie online
-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 2
-> Najnowszy użytkownik: agness
Statut
STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 w RYDUŁTOWACH

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogĂłlne

§ 1.

1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Rydułtowach jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.
2. Przedszkole jest jednostką budżetową.
3. Siedziba Publicznego Przedszkola nr 1 znajduje się przy ul. Jana Kochanowskiego 25 w Rydułtowach.
4. Przedszkole nosi imię Marii Kownackiej
5. Na pieczęciach używana jest nazwa w pełnym brzmieniu:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
im. M. Kownackiej w Rydułtowach
ul. Jana Kochanowskiego 25
44-280 Rydułtowy
NIP 647 21 55 598 tel. 32 455 03 09
6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
8. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia do przedszkola określa ustawa Prawo Oświatowe. Terminy i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie organ prowadzący.
9. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

§ 2.

1. Organem prowadzącym Publiczne Przedszkole jest Miasto Rydułtowy, które ma siedzibę przy ul. Ofiar Terroru 36
2. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.


ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania przedszkola

§ 3.

1 .Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka, poprzez proces opieki, wychowania i nauczania,
2) odkrywanie przez dzieci własnych możliwości, sensu działania,
3) gromadzenie przez dzieci doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna,
4) osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole.

§ 4.

1. Zadania przedszkola realizowane są poprzez:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka,
2) tworzenie bezpiecznych warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek,
3) wspieranie umiejętności i aktywności dziecka.
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków do zabawy i nauki z jednoczesną pomocą dzieciom o nieharmonijnym rozwoju.
5) wspieranie samodzielnego poznawania świata, poprzez odpowiedni dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność dziecka, ucząc je współpracy w grupie.
7) tworzenie odpowiednich sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań.
8) dbanie o zdrowie psychiczne adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9) budowanie wrażliwości dzieci w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka.
10) stymulowanie rozwoju wrażliwości dzieci, umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego.
11) wdraĹźanie do samodzielnego konstruowania, majsterkowania, planowania i prezentowania wytworĂłw swojej pracy.
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami.
13) Poznanie przez dziecko norm i wartości, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu.
14) Za zgodą rodziców realizowanie nowych treści wychowawczych, wynikających z bieżących zmian i zjawisk.
15) Wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, by mogło podjąć naukę w szkole.
16) poznawanie kultury i języka regionalnego.
17) zainteresowanie dziecka językiem obcym nowożytnym oraz chęci poznawania innych kultur.
2. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:
1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
2) umoĹźliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;
3) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) organizację zajęć dodatkowych;
5) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;
6) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
7) prowadzenie przez nauczycieli

§ 5.

1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniając współpracę z rodzicami, poprzez:
1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka,
2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na dziecko,
3) wspieranie potencjału dziecka,
4) stwarzanie warunkĂłw do aktywnego uczestnictwa w Ĺźyciu przedszkola.
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć specjalistycznych,
3) zindywidualizowanej ścieżki rocznego przygotowania przedszkolnego,
4) porad i konsultacji dla rodzicĂłw i innych nauczycieli.
3.W przedszkolu prowadzi się obserwację pedagogiczną w każdej grupie wiekowej.
4. Wśród dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, obserwacja pedagogiczna kończy się analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną).
5.Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.
5.Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację, zgodnie z przepisami prawa.

§ 6.

1. Przedszkole podtrzymuje tożsamość narodową i religijną dzieci.
2. Kultywuje tradycje regionalne i etniczne.

§ 7.

1. Zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia realizowane są poprzez:
1) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;
2) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;
3) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;
2. Nauczyciele i inni pracownicy prowadzący zajęcia są zobowiązani do:
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa dzieci na prowadzonych przez siebie zajęciach,
2) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia.
3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrektorowi przedszkola.
4) kontroli obecności dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu
5) wprowadzania dzieci do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach.
3. Nauczyciel zobowiązany jest reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące dla nich zagrożenie bezpieczeństwa.
4. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zapytać o cel pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych i skierować tę osobę do dyrektora
5. Wycieczki przedszkolne organizowane są w oparciu o osobny regulamin i zawarte w nim zasady bezpieczeństwa.
6. Przedszkole zwiększa poziom bezpieczeństwa dzieci poprzez zainstalowany system monitorowania, karty wejścia do przedszkola ATMS Kids.
7. Przedszkole propaguje zdrowy styl życia poprzez promowanie walorów odżywczych i zdrowotnych produktów spożywczych, celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci a nawet ich komponowania.


ROZDZIAŁ 3

Opieka nad dziećmi

§ 8.

Sposób realizacji zadań przedszkola.
1. Nauczyciele organizują zajęcia kierowane i niekierowane, wspierające rozwój dziecka.
2. Organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
3. Organizacja zajęć kierowanych uwzględnia możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.
4. Proces dydaktyczny prowadzony jest w przedszkolu w formie zabawy, uwzględniając rozwój psychofizyczny dziecka.
5. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
6. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia.
7. W przedszkolu, w każdej grupie wiekowej, prowadzi się zajęcia rytmiki oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
8. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym odbywa się w formie zabawy.
9. W salach przedszkolnych zorganizowane są stałe i czasowe kąciki zainteresowania: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe: kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
10. Sale zabaw i zajęć są wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne z możliwością korzystania z nich przez dzieci. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci.
11. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych i kulturalnego spożywania posiłków, korzystania przez dzieci bez ograniczeń czasowych
12. Świadczenia udzielane w Przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim,
2) działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej,
3) działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
4) działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową,
5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
13. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

§ 9.

Opieka nad dziećmi w trakcie zajęć w przedszkolu.
1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nią zajęć na terenie placówki oraz poza jej terenem:
1) Podczas zajęć kierowanych i niekierowanych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia;
2) nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
3) podczas zajęć poza terenem przedszkola odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z woźną oddziałową, a podczas wycieczki i imprez przedszkolnych – kierownik wycieczki lub imprezy wraz z opiekunami.

§ 10.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:
1) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole
2) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu;
3) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka z Przedszkola;
4) Pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj. przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni.
2. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:
1) Nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);
2) Stan zdrowia dziecka przyprowadzonego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;
3) W przypadku zaobserwowania objawĂłw chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu odebrania dziecka z Przedszkola;
4) Powiadomieni rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekle) na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych mogą być dziecku podane leki.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
5. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
6. W przypadku stwierdzenia zagroĹźenia Ĺźycia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodzicĂłw.
7. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).
8. Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.
9. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę dorosłą, upoważnioną pisemnie przez rodziców, zapewniając mu pełne bezpieczeństwo.
10. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.
11. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.
12. W przypadkach szczególnie uzasadnionych inna osoba, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.
13. Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.
14. Odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola.
15. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust. 14, nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.
16. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
1) Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka
2) W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka;
3) Jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.
17. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
18. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z Przedszkola.

ROZDZIAŁ 4

Współpraca z rodzicami

§ 11

. 1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
1) Konsultacje pedagogiczne,
2) Zebrania ogĂłlne i grupowe,
3) Dni otwarte,
4) Warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci,
5) Pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych,
6) Kontakty indywidualne,
7) Zajęcia otwarte dla rodziców
8) Spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych,
9) Wycieczki, festyny,
10) Spotkania adaptacyjne,
11) Kącik dla rodziców.
2. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.

§ 12.

1. Częstotliwość kontaktów:
1) Konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb,
2) Zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym,
3) Zajęcia otwarte – dwa razy w roku,
4) Warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci – w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
1) Uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) Rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) Zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
4) Ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych,
5) Udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) Zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programu realizowanego w danym oddziale.
7) Przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;
8) Opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu z rodzicami.


ROZDZIAŁ 5

Organy przedszkola, ich kompetencje oraz warunki współdziałania.

§ 13.

1. Organy przedszkola
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada RodzicĂłw

§ 14.

1. Kompetencje dyrektora przedszkola:
1) organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz poprzez aktywne działania prozdrowotne, stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
6) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom w trakcie zajęć organizowanych przez placówkę
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
9) Odpowiada za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród, odznaczeń, wymierzania kar po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel będący społecznym zastępcą.


§ 15. 1.
Kompetencje rady pedagogicznej.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planĂłw pracy placĂłwki,
2) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placĂłwki,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ
6) zatwierdzenie statutu przedszkola.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli,
2) projekt planu finansowego przedszkola
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
3. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor, nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
6. Rada pedagogiczne przygotowuje projekt statutu przedszkola.
7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z stanowiska dyrektor.
8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
9. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy do roku wnioski i wyniki wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Uchwały podjęte niezgodnie z przepisami prawa wstrzymuje dyrektor o czym zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
12. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.


§ 16.
Kompetencje rady rodzicĂłw.

1. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
4. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
5. Do kompetencji rady rodziców należy w porozumieniu z radą pedagogiczną :
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
6. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

§ 17.

Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

§ 18.

1. Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki.
2. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:
1) negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,
2) po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.


ROZDZIAŁ 6

Organizacja pracy przedszkola.

§ 19.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
1. Zespół wczesnego wspomagania jest powoływany przez dyrektora przedszkola
2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
2) psycholog;
3) logopeda.
3. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni niż wymienieni w ust. 2 specjaliści.
4. Do zadań zespołu należy :
1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
2) nawiązanie współpracy z oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
5. Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola,
6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:
1) imię i nazwisko dziecka;
2) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;
3) ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;
4) ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
5) informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.
7. Program określa w szczególności:
1) sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
2) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;
8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
9. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola

§ 20.

Czas pracy przedszkola
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Dyrektor powierza oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowych zadań.
4. W miarę możliwości organizacyjnych przedszkola nauczyciel prowadzi oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
5. Godzina zajęć w Przedszkolu równa jest godzinie zegarowej – trwa 60 minut, z tym, że: czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
6. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców.
7. Przedszkole realizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i są one dostępne i nieodpłatne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.
4. Zajęcia z języka angielskiego są prowadzone we wszystkich grupach wiekowych. Nauczyciel dokonuje zapisów dotyczących odbytych zajęć z języka angielskiego w dzienniku grupowym.
9. Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora, na podstawie planu pracy oraz planu finansowego przedszkola. Dyrektor przekazuje arkusz zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.
10. Arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku zatwierdza organ prowadzący przedszkole po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
11. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.
12. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie,
13. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia z przerwą w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący przedszkole
14. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.
15. Dyrektor przedszkola stwarza warunki do działalności stowarzyszeń, organizacji i wolontariuszy, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
16. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.
17. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk dla uczestników projektów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
18. W roku szkolnym na zasadzie skierowania mogą być przyjęci uczniowie w celu odbycia praktyki w kuchni przedszkola. Praktyka ta jest nieodpłatna.


ROZDZIAŁ 7

Odpłatność za przedszkole

§ 21.

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.
1. Opłaty za świadczenia w placówce ustala organ prowadzący przedszkole.
2. Płatności za świadczenia w placówce regulują „ Zasady pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
3. Warunki korzystania z żywienia w przedszkolu w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie przepisów ustawy
4. Aktualną wysokość opłat oraz sposób ich wnoszenia Dyrektor podaje do wiadomości rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty – zebranie organizacyjne, ogłoszenia , informacje u Intendenta.
5. Zwrot opłaty za wyżywienie przysługuje za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 22.

Opłata za ponad 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu.
1. Opłata za jedną godzinę świadczeń, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł.
2. Opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu nie pobiera się od dzieci 6 letnich spełniających obowiązek szkolny w danym roku szkolnym.
3. Opłatę za posiłki dziecka w przedszkolu i zasady jej pobierania określa Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za posiłki dziecka w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Rydułtowach.
4. Opłaty , o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka trwającej pełny miesiąc kalendarzowy w przedszkolu .
5. Opłatę wniesioną przez Rodzica za usługi, z których dziecko nie skorzysta w razie nieobecności na zajęciach trwającej pełny miesiąc kalendarzowy, zalicza się na poczet następnego miesiąca lub zwraca się Rodzicowi w następnym miesiącu, na jego wniosek.

§ 23.

Korzystanie z wyĹźywienia.
1. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy pedagogiczni przedszkola w takiej samej normie żywieniowej jak dla dzieci i za identyczną odpłatnością.ROZDZIAŁ 8

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 24.

Bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć.

1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań, a w szczególności:
1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków),
3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
6) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
8) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
9) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
5. Postępuje zgodnie z strategią działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci
1) w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic(opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
2) w przypadku, gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią.
3) w przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki,
4) w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, Ĺźe dziecko jest niedoĹźywione, pozostawione w domu bez opieki, zaniedbane
5) w przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola substancję przypominającą wyglądem narkotyk
6) w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko może być wykorzystywane seksualnie, może wobec niego być stosowana przemoc fizyczna lub psychiczna.

§ 25.

Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
1) Dostarcza rodzicom informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
2) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
a) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
b) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
c) przeprowadzanie wywiadĂłw, rozmĂłw itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;
3) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
4) prezentowania „gazetki” dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
5) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
6) systematycznego eksponowania prac dzieci.
2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
1) informują rodziców o wynikach diagnozy przedszkolnej ich dziecka;
2) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
3) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
4) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) respektowanie niniejszego statutu,
2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.


§ 26.

Praca wychowawczo-dydaktyczna.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3) prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
6) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
7) tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
8) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem;
9) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
10) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
11) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami ;
12) doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
13) aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego;
14) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
15) przestrzeganie dyscypliny pracy;
16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i dwutygodniowych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola
17) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
18) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
19) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
21) opracowanie lub wybĂłr i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
22) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań,
23) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
3. Nauczyciel realizuje zadania, o ktĂłrych mowa w ust. 1 poprzez:
1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4) właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
5) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami;
6) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
7) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi;
8) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
9) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
10) współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi specjalistycznymi poradniami;
11) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;
12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
13) udzielanie rad, wskazĂłwek i pomocy rodzicom;
14) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.


§ 27.
Obserwacja pedagogiczna

1. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
2. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadzia analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3. W przypadku gdy mimo udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, , dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka


§ 28.
Współpraca ze specjalistami

1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, na wniosek dyrektora przedszkola, zapewniają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawcĂłw grup wychowawczych i innych specjalistĂłw w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5) przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy;
6) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym zajęć specjalistycznych;
7) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami;
8) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

3. Do zadań psychologa i pedagoga w przedszkolu należy:
1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci pod katem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
2) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
3) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
4) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych
5) wspieranie nauczycieli, wychowawcĂłw grup wychowawczych i innych specjalistĂłw w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6) przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy;
7) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym zajęć specjalistycznych;
8) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami;
9) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej
4. Do zadań oligofrenopedagoga w przedszkolu należy:
1) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych dziecka, w ramach przewidzianych programem
2) prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej, usprawnianie i doskonalenie umiejętności dziecka
3) planowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego w ramach prowadzonych zajęć
; 4) planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla kaĹźdego dziecka;
5) ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja),
6) ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie kwalifikacji na kursach aktualizujących wiedzę merytoryczną.

§ 29.
Zadania innych pracownikĂłw przedszkola.

Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków:
1. INTENDENT
1) Zaopatrzenie przedszkola w żywność.
2) Nadzorowanie sporządzania posiłków.
3) Sporządzanie jadłospisów.
4) Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Zbieranie odpłatności od rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu w/g ustalonej stawki żywieniowej oraz opłaty stałej, zatwierdzonej przez organ prowadzący.
6) Terminowe rozliczanie finansów pochodzących z ww. wpłat
7) Przestrzeganie kosztĂłw Ĺźywienia wg stawki dziennej.
8) Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisĂłw bhp i p.poĹź.
9) zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników
10) Wykonywanie innych poleceń czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy przedszkola.
2. POMOCY NAUCZYCIELA
1) Pomoc nauczyciela obowiązana jest spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków grupy najmłodszej.
2) Pomagać nauczycielce przy organizacji zajęć.
3) Pomagać przy ubieraniu, rozbieraniu dzieci przy wychodzeniu na spacer
4) Dbać o czystość zabawek, pomocy, szafek.
5) Pomagać przy podawaniu posiłków, rozkładaniu i składaniu
6) Pomoc przy jedzeniu dzieciom słabo jedzącym
7) Pomagać woźnej w pracach porządkowych.
8) Opiekować się roślinami doniczkowymi.
9) zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników
10) Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki
3. KUCHARKA
1) Przyrządzanie zdrowych i zgodnych z zasadami higieny posiłków.
2) Przyjmowanie produktĂłw z magazynu, kwitowanie ich odbioru i racjonalne ich zuĹźycie.
3) Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego oraz czystości pomieszczeń kuchennych.
4) Prowadzenie magazynu podręcznego.
5) Branie udziału w ustalaniu jadłospisu.
6) Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisĂłw bhp i p.poĹź.
7) Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.
4. POMOC KUCHARKI
1) Pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków.
2) Utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych.
3) Pomoc intendentce w zaopatrzeniu przedszkola w żywność.
4) Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego.
5) Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisĂłw bhp i p.poĹź.
6) Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.
5. WOŚNA ODDZIAŁOWA
1) Codzienne sprzątanie sali zajęć i zabaw i innych pomieszczeń , zmywanie podłóg, wycieranie kurzu oraz dbanie o czysty i estetyczny wygląd sal.
2) Mycie okien, pranie firan, ręczników, pościeli.
3) Dbanie o wystrĂłj przedszkola
4) dba o estetykę ogrodu i otoczenia przedszkola
5) Wydawanie posiłków dzieciom, pomoc przy ich spożywaniu.
6) Pomaganie nauczycielce podczas spacerĂłw, wycieczek.
7) Współodpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
8) Współodpowiedzialność za majątek przedszkola, zgłaszanie usterek urządzeń, zabezpieczenie ich, prawidłowe użytkowanie sprzętu.
9) Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisĂłw bhp i p.poĹź.
10) zobowiązany jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników
11) Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.
6. KONSERWATOR
1) konserwacja sprzętu w przedszkolu i ogrodzie
2) wykonuje ciężkie prace gospodarcze
3) utrzymuje w należytej czystości przydzielone mu pomieszczenia i sprzęt
4) ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.
5) dokonuje drobnych napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek
6) dokonuje zakupu niezbędnego w przedszkolu sprzętu
7) dba o estetykę ogrodu i otoczenia przedszkola
8) oczyszcza i odśnieża w miarę potrzeb dojście do przedszkola
9) zobowiązany jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników 10) wspólnie z innymi współpracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy
12) wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.


ROZDZIAŁ 9

Prawa i obowiązki dzieci

1. Dziecko ma w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu i zajęć organizowanych poza Przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań,
6) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,
7) pomocy w przypadku trudności w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
1. Wychowanek ma w szczególności obowiązek do:
1) przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu,
2) szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych,
3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
4) szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne,
5) wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości,
6) przebywania na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze,
7) dbać o higienę osobistą.
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek do:
1) przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka;
2) poszanowanie mienia w przedszkolu;
3) stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.;
4) postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i współżycia w grupie rówieśniczej;
2. Dziecko może być skreślone z listy w wypadku nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu na piśmie do dyrektora przedszkola.
3. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
4. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków, dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
1) zawiadomienia rodziców na piśmie o konieczności podjęcia decyzji;
2) zaproponowania rodzicom i dziecku odpowiedniej pomocy;
5. Zawiadomienia organu prowadzącego i sprawujące
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Losowa Fotka
Wygenerowano w sekund: 0.05 2,695,901 unikalne wizyty