Nawigacja
Reklama
BIP

Statystyki reklamowe
Aktualnie online
-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 2
-> Najnowszy użytkownik: agness
Historia Przedszkola
Historia przedszkola sięga roku 1945. Wówczas to, w prywatnym budynku zostało utworzone
przedszkole, którym zarządzał kierownik szkoły. Po wojnie w kwietniu 1945 roku obowiązki
służbowe objęła siostra Czajkównaówna/Agrykola/. Było to przedszkole jednooddziałowe,
a liczba dzieci
przekraczała możliwości lokalowe. W roku 1946 funkcję siostry przejęła pani Grycman.
W 1959 r. rozpoczęła pracę pani A. Pinior, póńşniej kierował nim pani Ciuraj,
a po niej pani Maria Wilk. Z jej inicjatywy przedszkole zostało rozbudowane.
W latach 1986-2005 placówką kierowała pani mgr Mirella Ogrocka.
Obecnym dyrektorem jest pani mgr Janina Blokesz.


Image Hosted by ImageShack.usHistoria Publicznego Przedszkola nr 1 im Marii Kownackiej
w Rydułtowach


TuĹź po wojnie, w roku 1945 roku w prywatnym budynku przy ulicy KrĂłtkiej 1 powstało jednooddziałowe przedszkole. W początkowym okresie placĂłwkę prowadziła siostra CzajkĂłwna (Agrykola). Rok póńşniej kierownictwo objęła pani Grycman, ktĂłra była pierwszą autorką kroniki tego przedszkola. Początki były bardzo trudne. 35 przedszkolakĂłw zajmowało jedną małą salę. Sanitariaty znajdowały się na podwĂłrzu, sala ogrzewana była piecem kaflowym. W 1953 przedszkolem kierowała pani KałuĹźa, ktĂłra prowadziła dalszy ciąg kroniki. W 1959 roku prace w przedszkolu rozpoczęła pani Pinior, a po 10 latach w 1969 pani Ciuraj. W 1978 roku z inicjatywy Ăłwczesnej pani dyrektor Marii Wilk, przedszkole zostało rozbudowane i zmodernizowane. Dobudowano całe skrzydło, w ktĂłrym zrobiono sanitariaty, szatnie dla dzieci oraz kancelarię. ZałoĹźono centralne ogrzewanie, utworzono dwie duĹźe sale oraz sypialnie dla dzieci. Pomieszczenia kuchenne z piętra przeniesiono na parter. PlacĂłwka duĹźymi krokami zmierzała ku nowoczesności. Zwiększyła się ilość dzieci i tym samym ilość oddziałów. Przedszkole funkcjonowało doskonale. Progi przedszkola przekraczały kolejne roczniki dzieci ucząc się podstawowych zasad Ĺźycia w grupie, uczestnicząc w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach organizowany z udziałem rodzicĂłw i Rady Pedagogicznej. Ze względu na usytuowanie przedszkola, środowisko w ktĂłrym funkcjonowało oraz oddanego dzieciom personelu dało się odczuć atmosferę „domowego przedszkola”, gdzie dzieci spędzały przyjemnie czas. Po latach owocnej pracy pani Maria Wilk odchodząc na emeryturę przekazała placĂłwkę pani Mirelli Ogrockiej, ktĂłra była kolejnym dyrektorem w latach 1986 – 2005. Był to okres wytężonej prac, niekoń„czących się remontĂłw, modernizacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, tworzenia nowych oddziałów dla dzieci, pozyskiwania sponsorĂłw, organizowania występĂłw artystycznych dla miasta, wycieczek krajoznawczych, nowatorskiego podejścia do pracy wychowawczo – dydaktycznej. Przedszkole zaczęło tętnić Ĺźyciem nowych zmian. Zakupiono dwie klasopracownie, wykładziny do sal, mebelki dla MaluchĂłw, kuchni, kancelarii, pomoce dydaktyczne, pianino, sprzęt audiowizualny, kserokopiarkę oraz wiele innych rzeczy. W roku 1995 przeprowadzono generalny remont przedszkola, odnowiono szatnie, łazienki i kancelarię. Dzięki wspaniałej współpracy z rodzicami i środowiskiem został zakupiony drewniany plac zabaw, a ogrĂłd przedszkolny został zalesiony i ukwiecony. Rok 1995 był rokiem przełomowym. Przedszkole uroczyście obchodziło 50 – lecie istnienia, a niedługo po tym 16 maja 1997 roku Rada Miasta Rydułtowy podjęła uchwalę o nadaniu imienia przedszkolu. Uroczystość nadania imienia Marii Kownackiej odbyła się 28 maja 1997 roku. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwĂłj placĂłwki. Z funduszu pozyskanego z organizacji festynu, zabawy karnawałowej dla rodzicĂłw zakupiono komputer dla dzieci. W tym roku teĹź, dzieci po raz pierwszy wyjechały na „Zielone Przedszkole”, co stało się coroczną tradycją przedszkola. W roku 2002 zakupiono drugi komputer do sali starszakĂłw, dzięki ktĂłremu dzieci mogły wkroczyć w świat technologii informatycznej, poznając zasady nauki i zabaw z komputerem. Zajęcia dla dzieci uatrakcyjniane są nauką języka angielskiego, rytmiki i zajęciami w terenie. Po oddelegowaniu pani Mirelli Ogrockiej do pracy w Kuratorium Oświaty od 1 lutego 2005 placĂłwką kieruje pani Janina Blokesz, ktĂłra wcześniej pracowała jako nauczyciel w tym przedszkolu. Pani dyrektor kontynuuje tradycje zapoczątkowane przez panią Ogrocką i jednocześnie dąży do rozwoju placĂłwki pod względem bytowym jaki i wychowawczo – dydaktycznym. Organizacja pracy proponowana przez panią Janinę Blokesz sprzyja kształtowaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań„ i uzdolnień„ dzieci. JuĹź od początku swojej kadencji była prężnie działającym dyrektorem. Pozyskiwała fundusze na dalszy rozwĂłj placĂłwki, miedzy innymi wymianę mebli w salach dzieci, wzbogacenie bazy dydaktycznej między innymi w komputery. W oparciu o nowe komputery i zaangaĹźowanie przedszkola w ekologiczne wychowanie i nauczanie powstała innowacja pedagogiczna „Ekoplastuś z komputerem” W ramach współpracy z Fundacją Ekologiczna „Silesia” pozyskano sadzonki drzew, krzewĂłw i iglakĂłw, dzięki czemu zmieniono ogrĂłd przedszkolny w celu zapewnienia dzieciom warunkĂłw dla prawidłowego rozwoju fizycznego. Przy współpracy z Radą RodzicĂłw wymieniono stary plac zabaw i zakupiony został drugi drewniany plac zabaw, przez co dzieci lepiej rozwijają się pod względem ruchowym. Pani dyrektor jest autorka projektu unijnego „Jesteśmy razem na stracie” dla Publicznego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Rydułtowach. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty plastyczne i taneczne dla dzieci, zorganizowano wycieczki do teatru, sztolni i Chlebowej Chaty w GĂłrkach Wielkich. Kolejnym spektakularnym przedsięwzięciem pani dyrektor było opracowanie, przystąpienie i realizowanie projektu unijnego „Więcej – lepiej – program wyrĂłwnywania szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Rydułtowach” w latach 2010 – 2012. W ramach projektu przewidziano dofinansowanie następujących zadań„:
 zarządzanie projektem
 promocja
 przeszkolenie kadry nauczycielskiej z zakresu rĂłwności szans
 wydłuĹźenie godzin funkcjonowania grupy dzieci 3 – 4 letnich
 utworzenie nowego oddziału dla dzieci 3 – 4letnich w nowym budynku przedszkola
Poszerzona została działalność dydaktyczną przedszkola o nowe zajęcia dla dzieci 3 – 6 letnich:
 „Gimnastyka małej buzi i języka” – zajęcia logopedyczne
 „ń»eby zdrowe ciało mieć trzeba tylko chcieć” – zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 „Zajęcia wodno – podwodne” – zajęcia na basenie
 „Prawa ręka, lewa noga juĹź do tań„ca jest gotowa” – nauka tań„ca
 „KoleĹźanko i kolego, dobra nauka z nauką języka angielskiego” – zajęcia z języka angielskiego
Okres realizacji projektu od: 1.08.2010 – 31.07.2012.
Całkowity koszt projektu wynosi 817930,00 zł.
Poziom dofinansowania wynosi: 805661,05 zł w tym:
• Europejski Fundusz Społeczny: 695240,50 zł
• BudĹźet Pań„stwa: 110420,55 zł
• wkład własny: 12268,95 zł
DobĂłr zajęć przemyślano pod kątem zrĂłwnowaĹźenia rozwoju dzieci przy zachowaniu rĂłwnowagi pomiędzy nauką i zabawą. Z uwagi na brak moĹźliwości rozbudowy starego budynku Rada Miasta Rydułtowy podjęła uchwałę nr XXXIX/338/09 z dnia 18.12.2009 o budowie nowego budynku przedszkola przy ulicy Kochanowskiego, w ktĂłrym przedszkole zaczęło funkcjonować od września 2011 roku. Uroczystego otwarcia nowego budynku przedszkola przy dńşwiękach Orkiestry Dętej KWK „Rydułtowy – Anna” w towarzystwie przewodniczącego miasta Lucjan Szwan, prezesa firmy budowlanej ERBUD Janusza Latosa, pani dyrektor Janiny Blokesz, przedstawicieli Rady RodzicĂłw oraz dzieci dokonała 5 września 2011 roku pani burmistrz Kornelia Newy. Do specjalnie przygotowanego w posadzce otworu włoĹźona została „Kapsuła czasu”. Wewnątrz kapsuły znalazły się dokumenty związane z dotychczasową historią przedszkola, rys historyczny miasta, dokumentacja budowy przedszkola oraz prace plastyczne przedstawiające „ńšwiat za 50 lat” widziany oczami dziecka. Ponowne otwarcie kapsuły zaplanowano na uroczystość 50 – lecia oddania budynku do uĹźytku. W progach nowego budynku przywitano rodzicĂłw wraz ze swoimi pociechami, ktĂłre pani dyrektor pasowała na przedszkolaka. Od września 2011 Publiczne Przedszkole nr 1 jest placĂłwka czterooddziałową, do ktĂłrej uczęszcza 100 dzieci. Grupa najmłodszych przedszkolakĂłw, dzieci 3 – letnich finansowana jest z funduszy unijnych. Dzięki wsparciu unijnemu przedszkolaki korzystają rĂłwnieĹź z bogato wyposaĹźonych sal, sali gimnastycznej i nowych placĂłw zabaw dostosowanych do wieku i moĹźliwości rozwojowych dzieci. Personel przedszkola w dalszym ciągu dba o to, by zachować tę rodzinną atmosferę poprzedniej placĂłwki, tak aby dzieci uczęszczające do przedszkola czuły się prawie jak w domu. Poprzez kultywowanie tradycji i uroczystości kształtowane są wśrĂłd dzieci postawy patriotyczne oraz przynaleĹźności do swojej małej ojczyzny. Na co dzień„ realizowane jest hasło „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza”.(…) Maria Kownacka Działania placĂłwki ukierunkowane są na wszechstronną edukację dzieci, rozwijanie ich talentĂłw oraz zamiłowania do świata przyrody. Poprzez liczne występy taneczne, uczestnictwo w plastycznych konkursach powiatowych i krajowych, przedszkolaki mają moĹźliwość prezentacji rodzących się w nich zdolności i umiejętności. Najnowszą propozycją placĂłwki ukierunkowaną na rozwijanie talentĂłw wśrĂłd dzieci są zajęcia z zakresu sztuk walki Kung – Fu Wushu organizowanych przez SDSW „Tao”. Za systemowe działania podejmowane na rzecz rozwijania zainteresowań„ dzieci placĂłwka otrzymała tytuł „Szkoły OdkrywcĂłw TalentĂłw”. Poprzez uczestnictwo w wielu akcjach na rzecz ochrony środowiska przedszkole stara się o zdobycie odznaki „Zielonej Flagi”, ktĂłra jest tytułem nadawanym szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools. Jest to program oparty na Systemach Zarządzania ńšrodowiskowego polegający na podnoszeniu świadomości ekologicznej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowcĂłw oraz zrĂłwnowaĹźonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Losowa Fotka
Wygenerowano w sekund: 0.03 2,695,865 unikalne wizyty