PLASTUSIOWO
  •  
 
Reklama
BIP

Statystyki reklamowe
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: agness
Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Rydułtowach na rok szkolny 2018/2019


Opracowany na podstawie:

• art.162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017
• Uchwały nr 32.293.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 maja 2017
• Zarządzenie 42.BOK.OR.2018 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dn.19 luty 2018
Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

§ 1


Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 określa:
• art.162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017
• Uchwały nr 32.293.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 maja 2017
• Zarządzenia nr 49.BOK.OR.2017 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 19 luty 2018
• Niniejszy regulamin.


§ 2


Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.


§ 3


Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, do pobrania bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4


1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 1.03.2018 do 31.03.2018 r.
2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 5


1. 1. W pierwszej kolejności do przedszkola na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130-131, znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po zakończeniu zmian w systemie polskiej oświaty). przyjmowane są dzieci spełniające następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeń„stwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli liczba dzieci spełniające następuje kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone w Uchwale nr 32.293.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 maja 2017. która określa następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów
1) Dziecko którego rodzic/opiekun prawny samotnie go wychowuje i pracuje/studiuje, uczy się w trybie dziennym, lub oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują/ studiują, uczą się w trybie dziennym - 8 punktów
2) kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola - 4 punkty
3) dziecko którego rodzina jest objęta pomocą MOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej - 2 punkty
4) dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka - 1 punkt
5) odległość zamieszkania dziecka od przedszkola/szkoły (liczona w metrach wzdłuż najkrótszej trasy dojazdu/dojścia): - liczba punktów = 1/odległość miejsca zamieszkania dziecka do przedszkola

§ 6


1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola publicznego odrębnym zarządzeniem.
2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic dziecka nieprzyjętego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
3. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje 7 dni do odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora publicznego przedszkola.
4. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

§ 7


1. Na wniosek rodzica komisja rekrutacyjna. w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodziców z wnioskiem uzasadnia decyzję odmowy przyjęcia dziecka.
2. W uzasadnieniu komisja rekrutacyjna wskaĹźe:
przyczyny odmowy przyjęcia dziecka,
najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia,
liczbę punktów, którą nieprzyjęty kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Odwołanie rodzica do dyrektora od uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej jest rozpatrywane w terminie siedmiu dni od otrzymania;

§ 8


1. Przyjęcia dzieci spoza Gminy Rydułtowy może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy Rydułtowy i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

§ 9


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/19 zgodny z załącznikiem do zarządzenia nr 42.BOK.OR.2018 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 19.02.2018r.

§ 11


Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Losowa Fotka