PLASTUSIOWO
  •  
 
Reklama
BIP

Statystyki reklamowe
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: agness
Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Rydułtowach na rok szkolny 2017/2018


Opracowany na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7).
• Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811),
Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

§ 1


Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 określa:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7),
3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811),
4. Niniejszy regulamin.

§ 2


Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukoń„czyło dwa i pół roku.


§ 3


Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, do pobrania bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4


1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 1.03.2017 do 31.03.2017 r.
2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 5


1. W pierwszej kolejności do przedszkola na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7) przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeń„stwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli liczba dzieci spełniające następuje kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone w Uchwale nr 4.25.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2015 r. która określa następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów
1) wiek kandydata wynosi 5 lub 6 lat – liczba punktów: 5;
2) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują lub uczą się w trybie dziennym – liczba punktów: 1;
3) rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu/szkole – liczba punktów: 2;
4) czas pobytu kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym – za każdą godzinę deklarowanego pobytu
dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej pięciu godzin – 0,25 punktu; 5) odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola/szkoły (liczona w metrach wzdłuż najkrótszej trasy

§ 6


1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola publicznego odrębnym zarządzeniem.
2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic dziecka nieprzyjętego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
3. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje 7 dni do odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora publicznego przedszkola.
4. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 7


1. Na wniosek rodzica komisja rekrutacyjna. Zgodnie z art. 20zc ust. 7 Ustawy o systemie oświaty w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodziców z wnioskiem uzasadnienia decyzję odmowy przyjęcia dziecka.
2. W uzasadnieniu komisja rekrutacyjna wskaże:
• przyczyny odmowy przyjęcia dziecka,
• najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia,
• liczbę punktów, którą nieprzyjęty kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Odwołanie rodzica do dyrektora od uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej jest rozpatrywane w terminie siedmiu dni od otrzymania – art. 20zc ust. 9 uso.

§ 8


1. Przyjęcia dzieci spoza Gminy Rydułtowy może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkań„ców Gminy Rydułtowy i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

§ 9


Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 21.04.2017 do godz. 15.00 r. poprzez udostępnienie list w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 10


Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się 1.07- 4.07.2017 do godz. 15.00 r. poprzez udostępnienie list w przedszkolu.

§ 11


Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

…………………………………… (podpis dyrektora przedszkola)

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Losowa Fotka